Publications

TITLE UPDATED ON
अनुकंपा तत्वावर वर्ग क व वर्ग ड संवर्गातून नियुक्ती करिता ठेवण्यात येणारी सामाईक सूची. १०-०१-२०१७
तलाठी अंतिम निवड यादी.
लिपीक अंतिम निवड यादी
डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना २०१६-१७. ०६-०१-२०१७
Moblie Medical Unit Information 03-12-2016
अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) कायदा १९८९ व नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ अन्वये रत्नागिरी जिल्हा पोलीस घटकाची गुन्ह्यांची माहिती 21-11-2016
आंबा व काजू नुकसान भरपाई वाटप बाबत 8-11-2016
ध्वनी प्रदूषण टाळण्यासाठी करावयाच्या उपाय योजना संबंधी माहितीची प्रेस नोट 26-10-2016
EIA/EMP पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन आणि पर्यावरण व्यवस्थापन योजना में. साखरी बॉक्साईट खाण क्षेत्र ६२.७७ हेक्टर , साखरी गाव ,तालुका मंडणगड ,जिल्हा रत्नागिरी,महाराष्ट्र.(मराठी/इंग्लिश) 02-09-2016
Execuitive Summary साखरी बॉक्साईट खाण क्षेत्र ६२.७७ हेक्टर ,साखरी गाव ,तालुका मंडणगड ,जिल्हा रत्नागिरी,महाराष्ट्र.(मराठी/इंग्लिश) 02-09-2016
EIA/EMP पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन आणि पर्यावरण व्यवस्थापन योजना में.उटंबर बॉक्साईट खाण क्षेत्र ४५.५४४ हेक्टर , उटंबर गाव ,तालुका दापोली ,जिल्हा रत्नागिरी,महाराष्ट्र.(मराठी/इंग्लिश) 02-09-2016
Execuitive Summary उटंबर बॉक्साईट खाण क्षेत्र ४५.५४४ हेक्टर , उटंबर गाव ,तालुका दापोली ,जिल्हा रत्नागिरी,महाराष्ट्र.(मराठी/इंग्लिश) 02-09-2016
सन.२०१६ साठी स्थानिक सुट्या जिल्हा रत्नागिरी. 16-08-2016
नगरपालिका अंतिम प्रभाग रचना नगर परिषद/पंचायत ,राजापूर, रत्नागिरी,चिपळूण,खेड,दापोली. 16-08-2016
अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती करिता ठेवण्यात येणारी सामाईक सूची. २२-०६-२०१६
रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भारती २०१५-१६ चे वाढीव २५ टक्के पद अंतिम निकाल. 20-06-2016
पुस्तकपेढी योजने अंतर्गत पुस्तके वाहतूक व वितरीत करणे बाबत. 17-06-2016
महिला व बालविकास विभाग रत्नागिरी यांचे कडील शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना व स्वयंरोजगार योजना.. 17-06-2016
जिल्हा सेतू सोसायटी रत्नागिरी चे ब्लेखापरीक्षण कार्नेकारिता दरपत्रके मागवण्याची नोटीस. 07-06-2016
जिल्ह्यातील शासकीय जमीन प्रदानादेश. 07-06-2016
जनहित याचिका १७३/२०१० डॉ महेश बेडेकर वि महाराष्ट्र शासन व इतर प्रकरणी ध्वनी प्रदूषण व महाराष्ट्र पोलीस कायद्याअंतर्गत केलेल्या कार्यवाही बाबत २७-०५-२०१६
Public Reports on Helth as per NHM_2015-2016. 10-05-2016
पर्यावरण आघात मुल्यांकन अहवाल(मराठी). २६-०४-२०१६
पर्यावरण आघात मुल्यांकन अहवाल(इंग्रजी ). २६-०४-२०१६
कार्यकारी सारांश अहवाल (मराठी). २६-०४-२०१६
कार्यकारी सारांश अहवाल (इंग्रजी ) २६-०४-२०१६
धार्मिक/खाजगी कार्यालय यांचे सुरक्षेच्या उपाययोजना. 04-02-2016
पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन आणि पर्यावरण व्यवस्थापन योजना में. कवडोली बॉक्साईट खाण क्षेत्र ५५.७९ हेक्टर , कवडोली गाव ,तालुका दापोली ,जिल्हा रत्नागिरी,महाराष्ट्र. --
Proposed Tour Plan for Moblie Medical Unit July. --
प्रारुप प्रभाग रचना, मार्गदर्शक नकाशे व सदस्य पदांच्या आरक्षणांची अधिसूना रहिवाशांच्या माहितीसाठी व हरकती व सुचना मागविण्याकरिता प्रसिध्द करणेबाबत (रत्नागिरी). --
प्रारुप प्रभाग रचना, मार्गदर्शक नकाशे व सदस्य पदांच्या आरक्षणांची अधिसूना रहिवाशांच्या माहितीसाठी व हरकती व सुचना मागविण्याकरिता प्रसिध्द करणेबाबत(चिपळूण). --
प्रारुप प्रभाग रचना, मार्गदर्शक नकाशे व सदस्य पदांच्या आरक्षणांची अधिसूना रहिवाशांच्या माहितीसाठी व हरकती व सुचना मागविण्याकरिता प्रसिध्द करणेबाबत(दापोली). --
प्रारुप प्रभाग रचना, मार्गदर्शक नकाशे व सदस्य पदांच्या आरक्षणांची अधिसूना रहिवाशांच्या माहितीसाठी व हरकती व सुचना मागविण्याकरिता प्रसिध्द करणेबाबत(खेड). --
प्रारुप प्रभाग रचना, मार्गदर्शक नकाशे व सदस्य पदांच्या आरक्षणांची अधिसूना रहिवाशांच्या माहितीसाठी व हरकती व सुचना मागविण्याकरिता प्रसिध्द करणेबाबत(राजापूर). --

Ratnagiri Counter visitors to www.ratnagiri.gov.in